Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Insinööriopiskelijat TIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.
Yhdistyksen kotipaikka on Turku.


2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä
– ammatillisten
– henkisten
– koulutuspoliittisten
– yhteiskunnallisten
– muiden vastaavien etujen ajaminen.


3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
– harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
– järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
– järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia
– toimii jäsentensä etujen ajamiseksi
– ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria
Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.


4§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
– perustamaan rahastoja
– ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
– harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
– omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.


5§ Jäsenet
Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kannattaja- ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi ovat oikeutettuja Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevat tekniikan alan opiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.
Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.
Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä hyväksyä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet
Jäsenen tulee
– noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
– varsinaisen jäsenen tulee suorittaa IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu.
– kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen määräämä kannattajajäsenmaksu.
Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.


8§ Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.


9§ Yhdistyksen kokoukset
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustauluilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastuskertomus sekä hyväksytään tilinpäätös
– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
– valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
– valitaan hallituksen muut jäsenet
– valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä
– vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
– vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu sekä kannattajajäsenmaksu.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi viideskymmenesosa (1/50) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen hallituksen.


10§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja vähintään yksi (1) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä on paikalla.
Hallituksen jäsenen estyessä, voi hän osallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.
Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen määräämä toimihenkilö, kaksi aina yhdessä.
Hallituksen toimikausi on valintahetkeäseuraava kalenterivuosi.
11§ IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet
-IL ry:lle ja IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.
-IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.
-IOL ry:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.
-IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.


12§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Sääntömuutos on alistettava IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.


13§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkaminen on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on luovutettava IOL ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.


14§ Muu tulkinta
Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole säädöksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.